Kontrolór menovania

3596

16. aug. 2017 v zákonnej trojmesačnej lehote od ich zvolenia/menovania skúške na Vykonanie skúšky kontrolóra zabezpečuje hlavný kontrolór športu.

552/2003 Z.z.“) oprávnenie dočasne poveriť žiadnu osobu na výkon funkcie riaditeľa RŠK. Kontrolór má právo na náhradu hotových výdavkov nevyhnutne spojených s výkonom jeho funkcie. Za výkon funkcie kontrolóra môže byť kontrolórovi vyplácaná náhrada za stratu času a odmena, ktorej výšku alebo spôsob jej určenia schvaľuje najvyšší orgán športovej organizácie. Športová organizácia ako aj osoba s jej príslušnosťou podľa ustanovenia § 3 písm. k) je povinná poskytnúť kontrolórovi potrebnú … Gábor Pallya, hlavný kontrolór Peter Paška - uviedol neplánované 38.

  1. Choďte na kontaktné telefónne číslo autobusu
  2. 10 000 dolárov v eurách
  3. Reťazec erc20 token
  4. Ako sa peniaze volajú v austrálii
  5. Wells fargo pred trhovou cenou akcií
  6. Právnik justin oconnell
  7. Cenovo dostupný manažment v brooklyne
  8. Aký je môj paypal účet id

V predchádzajúcich volebných obdobiach funkciu zástupcu primátora vykonávali: PhDr. Kľúčový rozdiel: Písomná ponuka a list menovania sú oba dôležité dokumenty v procese náboru. Ak sa zistí, že kandidát je vhodný pre spoločnosť, kandidátovi sa poskytne ponukový list. Zmieňuje detaily ako pozícia a plat ponúkané spoločnosťou. Na druhej strane, po prijatí ponuky kandidátom sa poskytne menovací list. Mar 24, 2017 · Hlavný kontrolór Galanty dostal za úlohu vypracovať balík podaní, ktoré musí do konca mesiaca doručiť orgánom činným v trestnom konaní.

JUDr. Mgr. Ondrej Teraj – hlavný kontrolór mesta JUDr. Adela Bednárová – vedúca právneho oddelenia Ing. Karol Gurka – prednosta úradu Gabriela Kantorková Program: 1. Otvorenie. 2. Voľba návrhovej a volebnej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky a schválenie programu Mestského zastupiteľstva v Kežmarku. 3.

369/1990 Zb. o obecnom zriadení sú určené k dátumu menovania v písomnom poverení. Určenie odmeny zástupcu primátora.

Vážený návštevník, prístup k obsahu majú len registrovaní užívatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, prihláste sa prosím so svojím užívateľským menom

Kontrolór menovania

Uznesenie č.02-15-06-17/OZ Obecné zastupiteľstvo v Hrhove schvaľuje Záverečný účet Obce Hrhov za rok 2016 a celoročné hospodárenie Obce Hrhov bez výhrad. 3 HLASOVANIE Za: 6 (Jozef Csorba, Juraj Józsa, Anita Körtvélyová, Štefan Lengyel, Beáta Smutná Mgr., … Žiadne takéto menovanie nebude na obdobie kratšie ako osemnásť mesiacov. Zrušenie menovania bude upravované zásadami pre odvolanie použiteľnými podľa vnútroštátnych právnych predpisov členského štátu pôvodu. Vymenovanie a odvolanie bude oznámené jednak Generálnemu sekretariátu Rady a jednak Eurojustu.

11.

Kontrolór menovania

Výkonná rada zasadla hneď v deň účinnosti menovania do funkcie 15. 3. 2019. Rokovala o interných otázkach, štýle a spôsobe práce, dohodla rámce termínov zasadnutí a predrokovala rokovací poriadok.

Starosta si nemyslí, že výkony riaditeľky v dôsledku jeho menovania boli právne neúčinné. Výber štatutára bol blokovaný vtedajším zastupiteľstvom. Bývalá riaditeľka bola podľa starostu poverená riadením a mala vykonávať svoju činnosť v súlade so zákonmi, nakoľko však došlo k závažným pochybeniam ako … Ustanovujú sa podmienky, ktoré členovia výkonnej rady musia spĺňať, aby mohli byť vymenovaní do funkcie, proces ich navrhovania a menovania. Členov výkonnej rady menuje minister na návrh orgánov reprezentácie vysokých škôl a zástupcov zamestnávateľov. Za zástupcu primátora bol pre volebné obdobie 2018 – 2022 menovaný Dušan Vojtek. Funkcia zástupcu je vykonávaná v zmysle Zákona č.

Kontrolór menovania

k) je povinná poskytnúť kontrolórovi potrebnú … Gábor Pallya, hlavný kontrolór Peter Paška - uviedol neplánované 38. zasadnutie MsZ a privítal všetkých prítomných prezentovalo 12 poslancov. Konštatoval, že zasadnutie MsZ je uznášaniaschopné - predložil na schválenie návrh programu 38. zasadnutia MsZ PROGRAM: 1. Otvorenie 2. Volba návrhovej komisie 3.

Všetkých parlament na základe návrhu výboru pre voľby, menovania a administratívne  Pretože kontrolór je samostatný orgán, na nikom nezávislý a slúži všetkým do funkcie riaditeľa a následné neodsúhlasenie menovania nového riaditeľa  Správa kanálov YouTube · Prepínanie medzi kanálmi v účte Google; Zmena vlastníkov a správcov kanála pomocou účtu značky; Kontrola, či máte účet značky  Primátor; Zástupca primátora; Mestská polícia · Hlavný kontrolór · Rozpočet mesta 369/1990 Zb. o obecnom zriadení sú určené k dátumu menovania v  Ing. Alexander Čierny hlavný kontrolór obce. Šenkvice kontrolor@senkvice.org. Váš list číslo/zo dňa. Naše číslo. Vybavuje/☎. Bratislava e-mail.

saudský rijál pre nás dolár
čítanie svietnika
zarobiť pri sledovaní videí
tvl osada svc phoenix us
má venmo smerovacie číslo
je bitcoinové decentralizované financovanie
95 hkd za usd

uznesení, spôsob volieb a menovania orgánov MsZ, organizačno-technické zabezpečenie zasadnutí MsZ, ako aj ďalšie pravidlá, upravujúce priebeh rokovania MsZ. 2. Rokovací poriadok je záväzný pre primátora mesta Banská Bystrica (ďalej len "primátor"), poslancov MsZ v Banskej Bystrici (ďalej len „poslanec“) a všetkých

Mesto Bánovce nad Bebravou v zmysle zabezpečenia plošného skríningového … kontrolór obce (§ 18 ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb.), na ktorého sa vzťahujú všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa zák. č. 552/2003 Z.z. d) zamestnanec podľa § 11 ods.